Regulamin sklepu wraz z polityką prywatności

 

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy MOLOtoys, dostępny pod adresem internetowym molotoys.com prowadzony jest przez MOLOlife Bogumiła Sutkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki – NIP 953 247 97 13, REGON 3884703310, zwaną dalej Firmą.
 2. Definicje
  1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą.
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:molotoys.com
  4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Kontakt ze sklepem
  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
   1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Kurpińskiego 4, 80-169 Gdańsk
   2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
   3. Numer telefonu Sprzedawcy: 0048 660 665 892
 4. Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies.
 5. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie jesteśmy czynnymi podatnikami VAT).
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenia i usług pocztowych), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zasady zakładania konta w e-sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 7. Zasady składania zamówienia
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
   2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
   4. jeżeli podmiotem kupującym jest przedsiębiorca – podać dane przedsiębiorstwa oraz dodać numer NIP.
   5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności;
   7. opłacić zamówienie w określonym terminie.
 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. przesyłka kurierska,
   2. odbiór osobisty.
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. płatność kartą,
   2. płatność szybkim przelewem,
   3. PayPal,
   4. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy.
 9. Zasady wykonywania umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – dotyczy to wszystkich metod płatności – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę we wskazanym terminie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
  9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatność i wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu i  zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Nie dotyczy to towarów wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres mailowy lub stacjonarny podany w § 3.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania Produktu do Sklepu Internetowego.
  4. W przypadku przesłania towaru w zmienionym stanie, sprzedawca może potrącić od kwoty zwrotu odszkodowanie.
  5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Produkt  na adres podany w § 3.
  6. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
  7. Zwrot kosztów, odbędzie się w ten sam sposób, w który dokonano zapłaty.
 11. Reklamacje
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres mailowy lub stacjonarny podany w § 3.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Mile widziane zdjęcia wady.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy niezwłocznie wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i zwróceniu produktu w określonym czasie Klient otrzyma zwrot pieniędzy w przeciągu 7 dni.
 12. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie przysługują Firmie. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji, bez pisemnej zgody Firmy.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Załącznik nr 1 – Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem Serwisu molotoys.com jest MOLOlife Bogumiła Sutkowska.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego lh.pl.
 1. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. w celu realizacji zamówienia, logowania lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji firmie realizującej transport zamówionego towaru do Klienta, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 2. Informacje o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (tzw. „session cookies”) oraz „stałe” (tzw. „persistent cookies”). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 1. Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Serwisu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji umów,
  2. zakładania i zarządzania kontem lub kontami oraz zapewniania obsługi Pana/Pani konta transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  3. prawnie uzasadnionych interesów (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, wysyłka towarów, zapewnienia obsługi usług płatniczych, obsługa Pana/Pani próśb przekazanych w mailach i /lub przez formularz kontaktowy oraz telefonicznie w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy)  na podstawie art. 6 ust 1.,
  4. kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  5. prowadzenia analiz statystycznych.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. firmy hostingowe zapewniające firmie miejsce na serwerach,
  2. osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
  3. dostawcy oprogramowania do obsługi klientów,
  4. dostawcy platform płatniczych za pośrednictwem, których możesz zapłacić za nasze towary/usługi tj. Dotpay oraz PayPal,
  5. podmioty świadczące obsługę księgową i rachunkową,
  6. firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w celu zrealizowania zawartej z Panem/Panią umowy (np. dokonanie odpraw celnych, dostarczanie towaru).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostęp do otrzymanych od Państwa danych osobowych w celu nadania paczki pod wskazane dane,  sprawdzania dokładności danych jeśli zajdzie taka konieczność, obsługa reklamacji, zakładanie i zarządzanie kontem, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Zapewniamy, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających ich bezpieczne przetwarzanie, jak również wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia.