Zaloguj się / Zarejestruj się

Kliknij ENTER by szukać lub ESC by zamknąć

sklep

KARTA PODARUNKOWA

100,00 600,00 

Clear
Ilość
SeiN/D
Kategorie
Tags , , ,
Udostępnij:

Opis

Chcesz zrobić prezent jakiemuś brzdącowi, ale nie wiesz, który domek wybrać?

Zakup kartę podarunkową, a my prześlemy Ci na maila piękny kupon ważny do wykorzystania przez najbliższy rok.

Dostaniesz go także w wersji papierowej z miłym upominkiem od naszej firmy.

Jeśli potrzebujesz kupon na inna kwotę – daj nam znać!

 

 

 

Regulamin korzystania z karty podarunkowej molotoys.com

 • 1

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca– MOLOlife Bogumiła Sutkowska; NIP: 9532469713; REGON: 384703310 , będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
 2. Sklep molotoys.com– sklep internetowy molotoys.com.
 3. Karta Podarunkowa– elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie molotoys.com w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.
 4. Nabywca– osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.
 5. Użytkownik–  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie molotoys.com.
 6. Towary– rzeczy ruchome, oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w sklepie molotoys.com.
 • 2
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie molotoys.com. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonania transakcji Kartą Podarunkową w sklepie molotoys.com w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 3. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest dokonanie zakupu jej w sklepie molotoys.com.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.
 5. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 6. Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w molotoys.com. Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.
 7. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić kontaktując się z biurem obsługi klienta molotoys.com pod adresem mailowym: [email protected]
 8. Karta Podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupu w sklepie molotoys.com.
 9. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe zakupione w sklepie molotoys.com. Korzystanie ze środków zgromadzonych na karcie odbywa się poprzez podanie indywidualnego kodu karty podczas składania zamówienia.
 10. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 11. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.
 12. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
 13. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.
 14. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
 15. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 16. braku środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej,
 17. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 • 3

 

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w molotoys.com przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru, uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.
 5. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w molotoys.com
 • 4
 1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury.
 • 5
 1. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Nabywcy na stronie internetowej sklepu. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 • 6

 

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową, jest Wydawca.
 2. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.
 4. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.
 • 7
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej sklepu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019-11-02.

 

Dodatkowe informacje

Waga1 kg
Wymiary16 × 1 × 22 cm
kwota na karcie

100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł

Powrót do góry